حرکت دادن فرم با موس در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

روش اول

اگر نیاز دارید که فرم بدون Titlebar خود را حرکت دهید می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
public const int HT_CAPTION = 0x2;

[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
public static extern bool ReleaseCapture();

private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{   
  if (e.Button == MouseButtons.Left)
  {
    ReleaseCapture();
    SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
  }
}

روش دوم

[DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
  private extern static void ReleaseCapture();

  [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
  private extern static void SendMessage(System.IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
  private void panelTitleBar_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    ReleaseCapture();
    SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
  }

روش سوم

می توانید از کلاس زیر استفاده کنید :

using System;
using System.Windows.Forms;

class Moveable
{
  public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
  public const int HT_CAPTION = 0x2;
  [System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute("user32.dll")]
  public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
  [System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute("user32.dll")]
  public static extern bool ReleaseCapture();
  public Moveable(params Control[] controls)
  {
    foreach (var ctrl in controls)
    {
      ctrl.MouseDown += (s, e) =>
      {
        if (e.Button == MouseButtons.Left)
        {
          ReleaseCapture();
          SendMessage(ctrl.FindForm().Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
          // Checks if Y = 0, if so maximize the form
          if (ctrl.FindForm().Location.Y == 0) { ctrl.FindForm().WindowState = FormWindowState.Maximized; }
        }
      };
    }
  }
}

روش چهارم

private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    _mouseLoc = e.Location;
  }

  private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      int dx = e.Location.X - _mouseLoc.X;
      int dy = e.Location.Y - _mouseLoc.Y;
      this.Location = new Point(this.Location.X + dx, this.Location.Y + dy);
    }
  }

روش پنجم

// This adds the event handler for the control
private void AddDrag(Control Control) { Control.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.DragForm_MouseDown); }
public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
public const int HT_CAPTION = 0x2;
[System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute("user32.dll")]
public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
[System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute("user32.dll")]
public static extern bool ReleaseCapture();

private void DragForm_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
  if (e.Button == MouseButtons.Left)
  {
    ReleaseCapture();
    SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
    // Checks if Y = 0, if so maximize the form
    if (this.Location.Y == 0) { this.WindowState = FormWindowState.Maximized; }
  }
}

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *