چپ به راست کردن متن در دیتاگرید ویو در سی شارپ #C

روش اول

در برنامه نویسی  NET WinForms برای راست به چپ یا چپ به راست کردن متن درون یک ستون می توانید از قطعه کدهای زیر استفاده کنید .

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

this.dataGridView1.Columns["CustomerName"].DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight; 

روش دوم

با استفاده از این کد زیر از طریق حلقه Foreach می توانید همه ستون ها را همزمان ویرایش کنید

 foreach (DataGridViewColumn item in datagridview1.Columns)
{
  item.DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
}

روش سوم

e.Column.DefaultCellStyle = new DataGridViewCellStyle(e.Column.DefaultCellStyle);
e.Column.DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;

روش چهارم

قطعه کد زیر برای راست به چپ کردن دیتاگریدویو استفاده می شود . اگر از کدهای بالا جواب نگرفته اید این کد پنل دیتاها را به طور کامل تغییر جهت می دهد .

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

if (dgw.RightToLeft == RightToLeft.Yes) dgw.RightToLeft = RightToLeft.No; else dgw.RightToLeft = RightToLeft.Yes;

 

آیا این نوشته برای شما مفید بود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.