2048

0
0

خانه ها را با یکدیگر ادغام کنید تا به عدد 2048 برسید !

بازی جدید

چگونه بازی کنیم : با استفاده از دکمه های کیبورد خانه ها را حرکت دهید تا با یکدیگر جمع شوند. اینکار را تا مادامی که به عدد 2048 نرسیده اید انجام دهید. این شرط برنده شدن شماست !