نکات پیش از تلفظ کلمات

در هنگام تلفظ حروف آ نداریم و برای تلفظ مثلا DAS به جای آوای داس ، دَس تلفظ می کنیم.

حروف s اول کلمات را ز میخوانند. اگر بعد از s حروف A ، E ، O ، I قرار بگیرد.

تلفظ ein به صورت عَین خونده می شود.

zu به صورت سو خوانده می شود.

 

۱٫ der / die / das (def. art.) the; (dem. pron.)  that, those; (rel. pron) who, that – حرف معین
۲٫ und (conj.) and – و 
۳٫ sein (verb) to be; (aux./perfect tense) – فعل شدن
۴٫ in (prep.) in (variation: im in the) – داخل
۵٫ ein (indef. art.) a, an; (pron.) one (of) – یک
۶٫ zu (prep.) to, at; (adv.) too – همچنین
۷٫ haben (verb) to have; (aux./perfect tense)
۸٫ ich (pers. pron.) I
۹٫ werden (verb) to become; (aux./future tense); ; (aux./passive voice)
۱۰٫ sie (pers. pron.) she, her (acc. form of sie [sing.]); they, them (acc. form of sie [pl.]; Sie (pers. pron.) you (formal)
۱۱٫ von (prep.) from, of
۱۲٫ nicht (adv.) not
۱۳٫ mit (prep.) with
۱۴٫ es (pers. pron.) it
۱۵٫ sich (refl. pron.) -self
۱۶٫ auch (adv.) also, too
۱۷٫ auf (prep.) on, at, in
۱۸٫ für (prep.) for
۱۹٫ an (prep.) at, on (variation: am at/on the)
۲۰٫ er (pers. pron.) he
۲۱٫ so (adv.) so; thus, this way, such
۲۲٫ dass (conj.) that
۲۳٫ können (verb) can, to be able
۲۴٫ dies- (det. /pron.) this, that
۲۵٫ als (conj.) as, when; (adv.) than
۲۶٫ ihr (pers. pron.) you (pl., familiar), her (dat. form of sie [sing.]); (poss. adj.) her, their, hers, theirs (poss. form of sie [sing.], sie [pl.]); Ihr (poss. adj.) your (formal, poss. form of Sie)
۲۷٫ ja (adv.) yes; certainly, really
۲۸٫ wie (adv.) how; as
۲۹٫ bei (prep.) by, with, at
۳۰٫ oder (conj.) or
۳۱٫ wir (pers. pron.) we
۳۲٫ aber (conj.) but; (adv./flavoring particle)
۳۳٫ dann (adv.) then
۳۴٫ man (pron.) one, you
۳۵٫ da (adv.) there; (conj.) because
۳۶٫ sein (poss. adj.) his, its (poss. form of er, es)
۳۷٫ noch (adv.) still, yet
۳۸٫ nach (prep.) after, toward
۳۹٫ was (pron.) what
۴۰٫ also (adv.) so, therefore
۴۱٫ aus (prep.) out, out of, from
۴۲٫ all (pron.) all
۴۳٫ wenn (conj.) if, when
۴۴٫ nur (adv.) only
۴۵٫ müssen (verb) to have to, must
۴۶٫ sagen (verb) to say
۴۷٫ um (prep.) around, at [variation: um … zu in order to] ۴۸٫ über (prep.) above, over, about
۴۹٫ machen (verb) to do, make
۵۰٫ kein (pron.) no, not a/an
۵۱٫ Jahr das, -e (noun) year
۵۲٫ du (pron.) you (familiar, sing.)
۵۳٫ mein (poss. adj.) my (poss. form of ich)
۵۴٫ schon (adv.) already; (adv./flavoring particle)
۵۵٫ vor (prep.) in front of, before, ago
۵۶٫ durch (prep.) through
۵۷٫ geben (verb) to give
۵۸٫ mehr (adv.) more
۵۹٫ andere, anderer, anderes (adj./pron.) other
۶۰٫ viel (adj./pron.) much, a lot, many
۶۱٫ kommen (verb) to come
۶۲٫ jetzt (adv.) now
۶۳٫ sollen (verb) should, ought to
۶۴٫ mir (pers. pron.) [to/for] me (dat. form of ich)
۶۵٫ wollen (verb) to want
۶۶٫ ganz (adj.) whole, all the; (adv.) quite
۶۷٫ mich (pers. pron.) me (acc. form of ich)
۶۸٫ immer (adv.) always
۶۹٫ gehen (verb) to go
۷۰٫ sehr (adv.) very
۷۱٫ hier (adv) here
۷۲٫ doch (adv.) however, still; (adv./flavoring particle)
۷۳٫ bis (prep./conj.) until
۷۴٫ groß (adj.) big, large, great
۷۵٫ wieder (adv.) again
۷۶٫ Mal das, -e (noun) timemal (conj.) times [math]; (part.) time(s); once; just
۷۷٫ zwei (num.) two
۷۸٫ gut (adj.) good
۷۹٫ wissen (verb) to know
۸۰٫ neu (adj.) new
۸۱٫ sehen (verb) to see
۸۲٫ lassen (verb) to let, allow, have (something) done
۸۳٫ uns (pers. pron.) us (acc., dat. form of wir)
۸۴٫ weil (conj.) because
۸۵٫ unter (prep.) under
۸۶٫ denn (conj.) because; (part.) (used in questions to tone down bluntness)
۸۷٫ stehen (verb) to stand
۸۸٫ jed- (det./pron.) every, each
۸۹٫ Beispiel, das, -e (noun) example
۹۰٫ Zeit, die (noun) time
۹۱٫ erste, erster, erstes (adj.) first
۹۲٫ ihm (pers. pron.) him, it (dat. form of er, es)
۹۳٫ ihn (pers. pron.) him (acc. form of er)
۹۴٫ wo (adv.) where
۹۵٫ lang (adj.) longlange (adv.) for a long time
۹۶٫ eigentlich (adv.) actually; (adj.) actual, real
۹۷٫ damit (adv.) with it; (conj.) so that
۹۸٫ selbst, selber (pron.) -self; (adv.) even
۹۹٫ unser (poss. adj.) our (poss. of wir)
۱۰۰٫ oben (adv.) above, up there

۱۰۱٫ drei (num.) three
۱۰۲٫ wenig (adj.) few; (pron.) little, few
۱۰۳٫ Frau, die, -en (noun) woman, wife, Mrs.
۱۰۴٫ Mensch, der, -en (noun) human being, person
۱۰۵٫ deutsch (adj.) GermanDeutsch das (noun) German (language)
۱۰۶٫ Kind, das, -er (noun) child
۱۰۷٫ etwas (pron.) something, some, a little
۱۰۸٫ Tag, der, -e (noun) day
۱۰۹٫ nun (adv.) now
۱۱۰٫ finden (verb) to find
۱۱۱٫ nichts (pron.) nothing
۱۱۲٫ bleiben (verb) to stay
۱۱۳٫ sondern (conj.) but (on the contrary)
۱۱۴٫ klein (adj.) small, little
۱۱۵٫ zwischen (prep.) between
۱۱۶٫ alt (adj.) old
۱۱۷٫ gegen (prep.) against
۱۱۸٫ liegen (verb) to lie
۱۱۹٫ ohne (prep.) without (variation: ohne … zu without (doing something))
۱۲۰٫ nein (adv.) no
۱۲۱٫ heute (adv.) today
۱۲۲٫ weit (adj.) wide, far
۱۲۳٫ heißen (verb) to be called
۱۲۴٫ denken (verb) to think
۱۲۵٫ eben (adv.) just now; (part.)  just, simply, exactly
۱۲۶٫ erst (adv.) first, only, not until; (part.) only now, already, more so
۱۲۷٫ natürlich (adj./adv.) natural(ly), of course
۱۲۸٫ ob (conj.) whether
۱۲۹٫ hoch (adj.) high
۱۳۰٫ beide (pron.) both
۱۳۱٫ Mann, der, -(ä)-er (noun) man
۱۳۲٫ einfach (adj.) simple, easy; (part.) simply
۱۳۳٫ vielleicht (adv.) maybe, perhaps; (part.) maybe, really
۱۳۴٫ dort (adv.) there
۱۳۵٫ dabei (adv.) with it; there, in the process
۱۳۶٫ einmal (adv.) once
۱۳۷٫ ihnen (pers. pron.) [to/for] them (dat. form of sie [pl.]); Ihnen (pers. pron.) [to/for] you (dat. form of Sie [pl.])
۱۳۸٫ welch- (det./pron.) which
۱۳۹٫ nehmen (verb) to take
۱۴۰٫ tun (verb) to do
۱۴۱٫ seit (prep.) since, for (a period of time)
۱۴۲٫ dürfen (verb) to be allowed, may
۱۴۳٫ glauben (verb) to believe
۱۴۴٫ halten (verb) to stop, hold
۱۴۵٫ nennen (verb) to name, call (a thing/person something)
۱۴۶٫ Land, das, -(ä) er (noun) land, country, state
۱۴۷٫ letzt- (adj.) last
۱۴۸٫ gleich (adj./adv.) same; right away, just
۱۴۹٫ solch- (det./pron.) such
۱۵۰٫ dazu (adv.) in addition, furthermore, to that
۱۵۱٫ mögen (verb) to like
۱۵۲٫ Frage, die, -en (noun) question
۱۵۳٫ gar (adv.) at all
۱۵۴٫ zeigen (verb) to show
۱۵۵٫ führen (verb) to lead
۱۵۶٫ möglich (adj.) possible
۱۵۷٫ sprechen (verb) to speak
۱۵۸٫ während (prep.) during; (conj.) while, whereas
۱۵۹٫ Haus, das, -(äu)-er (noun) house
۱۶۰٫ Fall, der, -(ä)-e, fall, case
۱۶۱٫ eigen (adj.) one’s own
۱۶۲٫ bringen (verb) to bring, take
۱۶۳٫ Leute, die (pl. noun) people
۱۶۴٫ schön (adj.) beautiful, pleasant, good
۱۶۵٫ einige (pron./adj.) a few, some
۱۶۶٫ bereits (adv.) already
۱۶۷٫ Arbeit, die (nounwork
۱۶۸٫ leben (verb) to live
۱۶۹٫ fahren (verb) to drive, ride, go (by vehicle)
۱۷۰٫ meinen (verb) to think, have an opinion
۱۷۱٫ spät (adj.) late
۱۷۲٫ etwa (adv.) about, approximately; (part.) perhaps
۱۷۳٫ wer (interrog. pron.) who, whoever
۱۷۴٫ Prozent, das, -e (noun) percent
۱۷۵٫ fragen (verb) to ask
۱۷۶٫ gerade (adv.) just, just now; (adj.) straight
۱۷۷٫ wichtig (adj.) important
۱۷۸٫ zwar (adv.) admittedly, to be precise
۱۷۹٫ Hand, die -(ä)-e, hand
۱۸۰٫ wirklich (adj./adv.) real(ly), actual(ly)
۱۸۱٫ kennen (verb) to know
۱۸۲٫ weitere(-r/-s) (adj.) additional
۱۸۳٫ genau (adj.) exact
۱۸۴٫ jung (adj.) young
۱۸۵٫ gelten (verb) to be valid
۱۸۶٫ Stadt, die -(ä)-e (noun) city
۱۸۷٫ Herr, der, -en (noun) gentleman, Mr.
۱۸۸٫ Teil, der/das, -e (noun) part
۱۸۹٫ Problem, das, -e (noun) problem
۱۹۰٫ Welt, die, -en (noun) world
۱۹۱٫ jedoch (adv.) however
۱۹۲٫ stellen (verb) to place, set (in a horizontal position)
۱۹۳٫ darauf (adv.) on it, to it
۱۹۴٫ bisschen, bissel (pron.) little bit
۱۹۵٫ vier (num.) four
۱۹۶٫ nie (adv.) never
۱۹۷٫ spielen (verb) to play
۱۹۸٫ denen (dem. pron./rel. pron.) [to/for] whom/that (dat. pl. form of die [pl.])
۱۹۹٫ Recht, das, -e (noun) right, lawrecht (adj.) all right; (part.) rather
۲۰۰٫ arbeiten (verb) to work

۲۰۱٫ brauchen (verb) to need
۲۰۲٫ folgen (verb) to follow
۲۰۳٫ lernen (verb) to learn
۲۰۴٫ Ende, das, -n (noun) end
۲۰۵٫ kurz (adj.) short
۲۰۶٫ Million, die, -en (noun) million
۲۰۷٫ stark (adj.)  strong
۲۰۸٫ Schule, die, -n (noun) school
۲۰۹٫ Woche, die, -n (noun) week
۲۱۰٫ bestehen (verb) to exist, insist, pass (an exam)
۲۱۱٫ richtig (adj.) right, correct
۲۱۲٫ dich (pers. pron.) you (acc. form of du)
۲۱۳٫ dafür (adv.) for it
۲۱۴٫ sowie (conj.) as well as
۲۱۵٫ oft (adv.) often
۲۱۶٫ Vater, der, -(ä) father
۲۱۷٫ Seite, die, -n side, page
۲۱۸٫ verschieden (adj.) different
۲۱۹٫ halt (part.) just, simply
۲۲۰٫ Leben, das (noun) life
۲۲۱٫ allerdings (adv.) though, indeed, certainly
۲۲۲٫ verstehen (verb) to understand
۲۲۳٫ fast (adv.) almost
۲۲۴٫ wohl (adv.) well; (part.) probably
۲۲۵٫  dein (poss. adj./poss. pron.) your (poss. form of du)
۲۲۶٫ bestimmt (adj.) special, certain
۲۲۷٫ Mutter, die, -(ü) mother
۲۲۸٫ setzen (verb) to set, place, put
۲۲۹٫ überhaupt (adv.) at all, generally
۲۳۰٫ Grund, der, -(ü)-e (noun) reason, basis
۲۳۱٫ besser (adj.) better
۲۳۲٫ dir (pers. pron.) [to/for] you (dat. form of du)
۲۳۳٫ schnell (adj.) fast
۲۳۴٫ bekommen (verb) to get, receive
۲۳۵٫ gern(e) (adv.) gladly
۲۳۶٫ Auge, das, -n (noun) eye
۲۳۷٫ sicher (adj.) safe, secure, certain
۲۳۸٫ davon (adv.) from it, about it, thereof
۲۳۹٫ beginnen (verb) to begin
۲۴۰٫ erzählen (verb) to narrate, tell
۲۴۱٫ versuchen (verb) to try, attempt
۲۴۲٫ besonders (adv.) especially
۲۴۳٫ Wort, das, -e/-(ö)-er word
۲۴۴٫ neben (prep.) beside, next to
۲۴۵٫ schreiben (verb) to write
۲۴۶٫ warum (adv.) why
۲۴۷٫ nächst- (adj.) next
۲۴۸٫ laufen (verb) to run
۲۴۹٫ Geld, das (noun) money
۲۵۰٫ erklären (verb) to explain
۲۵۱٫ Sache, die, -n (noun) thing
۲۵۲٫ Art, die, -en (noun) kind, type
۲۵۳٫ politisch (adj.) political
۲۵۴٫ entsprechen (verb) to correspond to (+ dat. obj.)
۲۵۵٫ klar (adj.) clear
۲۵۶٫ schwer (adj.) difficult, heavy
۲۵۷٫ Bereich, der, -e (noun) area, region
۲۵۸٫ allein(e) (adv.) alone
۲۵۹٫ kaum (adv.) hardly
۲۶۰٫ Weg, der, -e (noun) way
۲۶۱٫ sitzen (verb) to sit, to be sitting
۲۶۲٫ Stunde, die, -n (noun) hour
۲۶۳٫ einzeln (adj.) individual
۲۶۴٫ deshalb (adv.) for that reason
۲۶۵٫ deren (dem. pron./rel. pron.) whose (gen. form of die [pl.])
۲۶۶٫ ziehen (verb) to pull, move
۲۶۷٫ na (part.) well
۲۶۸٫ beziehungsweise (bzw.) (conj.) and/or
۲۶۹٫ sogar (adv.) even, in fact
۲۷۰٫ Name, der, -n (noun) name
۲۷۱٫ damals (adv.) back then
۲۷۲٫ fünf (num.) five
۲۷۳٫ Geschichte, die, -n (noun) history, story
۲۷۴٫ wegen (prep.) because of
۲۷۵٫ Gesellschaft, die, -en (noun) society, company
۲۷۶٫ scheinen (verb) to shine, seem, appear
۲۷۷٫ darüber (adv.) above it, about it
۲۷۸٫ fallen (verb) to fall
۲۷۹٫ Kopf, der, -(ö)-e (noun) head
۲۸۰٫ gehören (verb) to belong to
۲۸۱٫ entstehen (verb) to originate
۲۸۲٫ bekannt (adj.) well-known
۲۸۳٫ erhalten (verb) to receive
۲۸۴٫ Paar, das, -e (noun) pair, couplepaar (pron.) few, couple
۲۸۵٫ leicht (adj.) light, easy
۲۸۶٫ Möglichkeit, die, -en (noun) possibility
۲۸۷٫ treffen (verb) to meet
۲۸۸٫ hinter (prep.) behind
۲۸۹٫ sonst (adv.) otherwise
۲۹۰٫ daran (adv.) on it
۲۹۱٫ Unternehmen, das, – (noun) enterprise, company
۲۹۲٫ weiter (adv.) further
۲۹۳٫ suchen (verb) to search, look for
۲۹۴٫ Bild, das, -er (noun) picture
۲۹۵٫ Buch, das, -er (noun) book
۲۹۶٫ legen (verb) to put, lay (in a horizontal position)
۲۹۷٫ Wasser, das (noun) water
۲۹۸٫ Stelle, die, -n (noun) place
۲۹۹٫ vor•stellen (verb) to introduce, imagine
۳۰۰٫ Form, die, -en (noun) form, shape

۳۰۱٫ handeln (verb) to deal, trade
۳۰۲٫ Mark, die, – (noun) mark (former unit of German currency)
۳۰۳٫ Entwicklung, die, -en (noun) development
۳۰۴٫ Monat, der, -e (noun) month
۳۰۵٫ erreichen (verb) to reach, achieve
۳۰۶٫ anders (pred. adj./adv.) different(ly)
۳۰۷٫ schließlich (adv.) in the end, finally
۳۰۸٫ tragen (verb) to carry, wear
۳۰۹٫ eher (adv.) earlier, more likely, rather
۳۱۰٫ Familie, die, -n (noun) family
۳۱۱٫ Morgen, der, – (noun) morningmorgen (adv.) tomorrow
۳۱۲٫ je (adv.) ever, each
۳۱۳٫ Abend, der, -e (noun) evening
۳۱۴٫ zehn (num.) ten
۳۱۵٫ darin (adv.) in it, inside
۳۱۶٫ rund (adj.) round; (adv.) approximately
۳۱۷٫ Aufgabe, die, -n (noun) assignment, task, job
۳۱۸٫ frei (adj.) free
۳۱۹٫ Universität, die, -en / Uni, die, -s (noun) university
۳۲۰٫ schaffen (verb) to manage; to create
۳۲۱٫ Sinn, der, -e (noun) sense, meaning
۳۲۲٫ früh (adj.) early
۳۲۳٫ lesen (verb) to read
۳۲۴٫ Staat, der, -en (noun) state
۳۲۵٫ Ziel, das, -e (noun) goal, destination
۳۲۶٫ gegenüber (prep.) opposite
۳۲۷٫ Freund, der, -e (noun) friend
۳۲۸٫ Thema, das, Themen (noun) theme, topic, subject
۳۲۹٫ unterschiedlich (adj.) different
۳۳۰٫ daher (adv.) from there, therefore
۳۳۱٫ Person, die, -en (noun) person
۳۳۲٫ schlecht (adj.) bad
۳۳۳٫ Euro, der, -s (noun) euro (unit of currency of the EU)
۳۳۴٫ obwohl (conj.) although
۳۳۵٫ Nacht, die, -(ä)-e (noun) night
۳۳۶٫ verlieren (verb) to lose
۳۳۷٫ Ding, das, -e (noun) thing
۳۳۸٫ deutlich (adj.) clear
۳۳۹٫ allgemein (adj.) general
۳۴۰٫ Raum, der, -(äu)-e (adj.) room, space
۳۴۱٫ Blick, der, -e (noun) look, view, glance
۳۴۲٫ einzig (adj.) only, single
۳۴۳٫ dar•stellen (verb) to depict, portray
۳۴۴٫ Platz, der, -(ä)-e (noun) place, room, square
۳۴۵٫ Zahl, die, -en (noun) number
۳۴۶٫ gemeinsam (adj.) common, mutual
۳۴۷٫ nah(e) (adj.) near, close; (prep.) near, close to
۳۴۸٫ System, das, -e (noun) system
۳۴۹٫ Uhr, die, -en (noun) clock
۳۵۰٫ dessen (dem. pron. / rel. pron.) whose (gen. form of der, das)
۳۵۱٫ Eltern, die (pl. noun) parents
۳۵۲٫ erkennen (verb) to recognize
۳۵۳٫ entwickeln (verb) to develop
۳۵۴٫ früher (adv.) earlier, in former times
۳۵۵٫ Straße, die, -n (noun) street
۳۵۶٫ reden (verb) to talk
۳۵۷٫ voll (adj.) full
۳۵۸٫ aus•sehen (verb) to appear, look (a certain way)
۳۵۹٫ erscheinen (verb) to appear
۳۶۰٫ mehrere (adj./pron.) several
۳۶۱٫ Minute, die, -n (noun) minute
۳۶۲٫ zunächst (adv.) first, at first, for now
۳۶۳٫ Gruppe, die, -n (noun) group
۳۶۴٫ Wert, der, -e (noun) valuewert (adj.) worth
۳۶۵٫ Gesicht, das, -er (noun) face
۳۶۶٫ irgendwie (adv.) somehow
۳۶۷٫ Sprache, die, -n (noun) language
۳۶۸٫ bilden (verb) to form, educate
۳۶۹٫ dadurch (adv.) through it, as a result
۳۷۰٫ direkt (adj.) direct, straight
۳۷۱٫ international (adj.) international
۳۷۲٫ sozial (adj.) social
۳۷۳٫ an•fangen (verb) to begin
۳۷۴٫ best- (adj.) best
۳۷۵٫ bisher (adv.) until now
۳۷۶٫ erwarten (verb) to expect
۳۷۷٫ Anfang, der, -e (noun) beginning
۳۷۸٫ nämlich (adv.) namely
۳۷۹٫ jen- (det./pron.) that, those
۳۸۰٫ wohnen (verb) to live
۳۸۱٫ rot (adj.) red
۳۸۲٫ offen (adj.) open
۳۸۳٫ Ort, der, -e (noun) place, town, location
۳۸۴٫ naja (part.) well …
۳۸۵٫ Moment, der (noun) moment
۳۸۶٫ betreffen (verb) to affect, concern
۳۸۷٫ meist- (adj.) most
۳۸۸٫ warten (verb) to wait
۳۸۹٫ Folge, die, -n (noun) result, consequence, series
۳۹۰٫ ab (prep.) from
۳۹۱٫ besonder- (adj.) special
۳۹۲٫ gewiss (adj.) certain
۳۹۳٫ Interesse, das, -n (noun) interest
۳۹۴٫ manchmal (adv.) sometimes
۳۹۵٫ Milliarde, die, -n (noun) billion
۳۹۶٫ Rolle, die, -n (noun) role
۳۹۷٫ jemand (pron.) someone
۳۹۸٫ 
vergehen (verb) to elapse (time); to decay
۳۹۹٫ öffentlich (adj.) public
۴۰۰٫ Tür, die, -en (noun) door

۴۰۱٫ Schüler, der, – (noun) pupil, student (primary and secondary level)
۴۰۲٫ Bedeutung, die, -en (noun) meaning
۴۰۳٫ Text, der, -e (noun) text
۴۰۴٫ ach (part.) oh
۴۰۵٫ Ergebnis, das, -se (noun) result
۴۰۶٫ helfen (verb) to help
۴۰۷٫ Krieg, der, -e (noun) war
۴۰۸٫ sechs (num.) six
۴۰۹٫ niemand (pron.) nobody
۴۱۰٫ gewinnen (verb) to win
۴۱۱٫ halb (adj.) half
۴۱۲٫ schließen (verb) to close
۴۱۳٫ Weise, die, -n (noun) way, manner
۴۱۴٫ Regierung, die, -en (noun) government
۴۱۵٫ wahrscheinlich (adj./adv.) probable; probably
۴۱۶٫ europäisch (adj.) European
۴۱۷٫ Stück, das, -e (noun) piece
۴۱۸٫ Wohnung, die, -en (noun) apartment
۴۱۹٫ fühlen (verb) to feel
۴۲۰٫ Gespräch, das, -e (noun) conversation
۴۲۱٫ bieten (verb) to offer
۴۲۲٫ interessieren (verb) to interestsich interessieren to be interested
۴۲۳٫ wesentlich (adj.) essential, fundamental
۴۲۴٫ erinnern (verb) to remindsich erinnern to remember
۴۲۵٫ Meter, der, – (noun) meter
۴۲۶٫ her (adv.) (in a direction) away from
۴۲۷٫ Punkt, der, -e (noun) dot, point, period
۴۲۸٫ Situation, die, -en (noun) situation
۴۲۹٫ ähnlich (adj.) similar
۴۳۰٫ ergeben (verb) to result in, yield
۴۳۱٫ dagegen (adv.) against it, on the other hand
۴۳۲٫ häufig (adj.) frequent
۴۳۳٫ Lehrer, der, – (noun) teacher
۴۳۴٫ an•bieten (verb) to offer
۴۳۵٫ ebenso (adv.) just as, as much as, as well
۴۳۶٫ studieren (verb) to study
۴۳۷٫ danach (adv.) after it, afterwards
۴۳۸٫ Preis, der, -e (noun) price, prize
۴۳۹٫ Abbildung, die, -en (noun) illustration
۴۴۰٫ Begriff, der, -e (noun) concept, idea, term
۴۴۱٫ Funktion, die, -en (noun) function
۴۴۲٫ verbinden (verb) to connect, link
۴۴۳٫ ziemlich (adv.) quite, fairly
۴۴۴٫ an•sehen (verb) to look at, watch
۴۴۵٫ Boden, der, -(ö) (noun) ground, floor, bottom
۴۴۶٫ fehlen (verb) to lack, to be missing, be absent (+ dat. obj.)
۴۴۷٫ Jahrhundert, das, -e (noun) century
۴۴۸٫ Sohn, der, -(ö)-e (noun) son
۴۴۹٫ Werk, das, -e (noun) work; factory
۴۵۰٫ bedeuten (verb) to mean
۴۵۱٫ schwarz (adj.) black
۴۵۲٫ vergleichen (verb) to compare
۴۵۳٫ außerdem (adv.)  besides, in addition
۴۵۴٫ inzwischen (adv.) in the meantime
۴۵۵٫ sofort (adv.) immediately
۴۵۶٫ steigen (verb) to climb, increase
۴۵۷٫ Stimme, die, -n (noun) voice
۴۵۸٫ acht (num.) eight
۴۵۹٫ plötzlich (adj./adv.) sudden(ly)
۴۶۰٫ Rahmen, der, – (noun) frame, framework
۴۶۱٫ Richtung, die, -en (noun) direction
۴۶۲٫ völlig (adj.) complete
۴۶۳٫ nutzen (verb) to use
۴۶۴٫ Programm, das, -e (noun) program, schedule
۴۶۵٫ Angst, die, -(Ä)-e (noun) fear, anxiety
۴۶۶٫ gering (adj.) low (amount/level), small
۴۶۷٫ Information, die, -en (noun) information
۴۶۸٫ Kunst, die -(ü)-e (noun) art
۴۶۹٫ Musik, die (noun) music
۴۷۰٫ schauen (verb) to look
۴۷۱٫ schwierig (adj.) difficult
۴۷۲٫ Politik, die (noun) politics
۴۷۳٫ verlassen (verb) to leave
۴۷۴٫ manch- (det./pron.) some, many a
۴۷۵٫ bald (adv.) soon
۴۷۶٫ ein•setzen (verb) to put in, insert
۴۷۷٫ Beruf, der, -e (noun) occupation, job, profession
۴۷۸٫ praktisch (adj.) practical
۴۷۹٫ ändern (verb) to change
۴۸۰٫ genug (adv.) enough
۴۸۱٫ persönlich (adj./adv.) personal(ly)
۴۸۲٫ wachsen (verb) to grow
۴۸۳٫ aus•gehen (verb) to go out; assume
۴۸۴٫ Regel, die , -n (noun) rule
۴۸۵٫ Schritt, der, -e (noun) step
۴۸۶٫ -jährig (adj.) -year-old
۴۸۷٫ Absatz, der -(ä)-e (noun) sales; paragraph; heel
۴۸۸٫ geschehen (verb) to happen, occur (+ dat. obj.)
۴۸۹٫ Gott, der, -(ö)-er (noun) god; God
۴۹۰٫ Auto, das, -s (noun) car
۴۹۱٫ beschreiben (verb) to describe
۴۹۲٫ Beziehung, die, -en (noun) relation, relationship
۴۹۳٫ Erfahrung, die, -en (noun) experience
۴۹۴٫ Tisch, der, -e (noun) table
۴۹۵٫ an•nehmen (verb) to accept, assume
۴۹۶٫ endlich (adv.) finally, at last
۴۹۷٫ kriegen (verb) to get, receive
۴۹۸٫ Zukunft, die, -(ü)-e (noun) future
۴۹۹٫ planen (verb) to plan
۵۰۰٫ Spiel, das, -e (noun) game