شبکه تحویل محتوا پلتفرم بوی

لیست کامل کتابخانه های آجاکس

کتابخانه های آجاکس

بیش از 500 عدد از کتابخانه های ضروری از جمله فایل های theme، keymap، mode، addon که برای راحتی توسعه دهندگان در یک فهرست قرار داده ایم و صرف نظر از اینکه کدام نسخه یا پوشه ای را میخواهید فقط کافیست فایل js یا css خود را از مسیر ajax/libs فراخوانی کنید.

روش جستجو

برای راحتی در پیدا کردن فایل js کتابخانه موردنظر میتوانید از Find مرورگرتان استفاده کنید. به همین منظور از منوی اصلی مرورگر خود گزینه Find در کروم و Find in page در فایرفاکس را انتخاب کنید. شما همچنین میتوانید از کلید های ترکیبی Ctrl+F نیز استفاده نمایید.اکنون در باکس نمایان شده نام کتابخانه موردنظرتان را نوشته و کلید Enter را بزنید.

کتابخانه های فارسی

<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/num2persian-min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>

کتابخانه های دیگر

<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/3024-day.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/3024-day.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/3024-night.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/3024-night.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/abbott.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/abbott.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/abcdef.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/abcdef.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/active-line.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/active-line.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ambiance-mobile.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ambiance-mobile.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ambiance.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ambiance.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/annotatescrollbar.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/annotatescrollbar.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/anyword-hint.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/anyword-hint.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/apl.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/apl.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/application.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asciiarmor.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asciiarmor.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asn.1.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asn.1.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asterisk.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/asterisk.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/autorefresh.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/autorefresh.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ayu-dark.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ayu-dark.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ayu-mirage.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/ayu-mirage.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/base16-dark.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/base16-dark.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/base16-light.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/base16-light.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/bespin.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/bespin.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/blackboard.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/blackboard.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/brace-fold.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/brace-fold.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/brainfuck.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/brainfuck.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/clike.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/clike.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/clojure.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/clojure.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/closebrackets.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/closebrackets.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/closetag.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/closetag.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cmake.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cmake.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cobalt.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cobalt.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cobol.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/cobol.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/codemirror.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/codemirror.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/codemirror.min.css" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/codemirror.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/coffeescript-lint.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/coffeescript-lint.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/coffeescript.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="https://cdn.platformboy.com/ajax/libs/coffeescript.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>