تغییرات صفحه نخست پلتفرم بوی

 

سیر تکاملی صفحه نخست پلتفرم بوی

در این قسمت می تونید اسکرین شات صفحه نخست سایت را در بازهای زمانی مختلف تماشا کنید.

تاریخ : 1399/11/2

تاریخ : 1400/01/23

تاریخ : 1400/05/12

اسکرین شات پلتفرم بوی
اسکرین شات پلتفرم بوی

تاریخ : 1400/08/06

اسکرین شات پلتفرم بوی
اسکرین شات پلتفرم بوی

تاریخ : 1400/10/20

صفحه خانگی پلتفرم بوی - 20 آذر 1400
صفحه خانگی پلتفرم بوی – 20 آذر 1400

تاریخ : 1400/10/23

صفحه خانگی پلتفرم بوی پنجشنبه  - 23 دی ۱۴۰۰
صفحه خانگی پلتفرم بوی پنجشنبه  – 23 دی ۱۴۰۰

تاریخ : سه شنبه – 19 اسفند ۱۴۰۰

تاریخ : پنجشنبه – 12 خرداد 1401

اسکرین شات پلتفرم بوی
اسکرین شات پلتفرم بوی

تاریخ : 1401/09/01

تاریخ : 1401/10/19

اسکرین شات پلتفرم بوی - 19 دی 1401
اسکرین شات پلتفرم بوی – 19 دی 1401