نحوه دریافت جزئیات سفارش ووکامرس

کد با ما - کد ووکامرس
کد با ما – کد ووکامرس

در ووکامرس با کد خط زیر:

$order = new WC_Order( $order_id );

چگونه می توانم جزئیات سفارش ووکامرس را از شناسه سفارش دریافت کنیم؟

همانطور که می دانید از زمان به‌روزرسانی بزرگ Woocommerce 3.0، همه چیز بسیار تغییر کرده است:

همچنین، چند کلاس جدید برای موارد سفارش وجود دارد:

WC_Order_Item class,
WC_Order_Item_Product class,
WC_Order_Item_Tax class,
WC_Order_Item_Shipping class,
WC_Order_Item_Coupon class,
WC_Order_Item_Fee class.

علاوه بر این، کلاس WC_Data Abstract امکان دسترسی به داده های Order و order اقلام را با استفاده از متدهای get_data()، get_meta_data() و get_meta() می دهد.

استفاده از چند روش WC_Order و WC_Abstract_Order . به قطعه کد زیر توجه کنید :

روش اول

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

// Get an instance of the WC_Order object (same as before)
$order = wc_get_order( $order_id );

$order_id = $order->get_id(); // Get the order ID
$parent_id = $order->get_parent_id(); // Get the parent order ID (for subscriptions…)

$user_id  = $order->get_user_id(); // Get the costumer ID
$user   = $order->get_user(); // Get the WP_User object

$order_status = $order->get_status(); // Get the order status (see the conditional method has_status() below)
$currency   = $order->get_currency(); // Get the currency used 
$payment_method = $order->get_payment_method(); // Get the payment method ID
$payment_title = $order->get_payment_method_title(); // Get the payment method title
$date_created = $order->get_date_created(); // Get date created (WC_DateTime object)
$date_modified = $order->get_date_modified(); // Get date modified (WC_DateTime object)

$billing_country = $order->get_billing_country(); // Customer billing country

برای وضعیت سفارش به‌عنوان یک شرط (که در آن «وضعیت_تکمیل شده» باید تعریف شود :

if ( $order->has_status('completed') ) {
  // Do something
}

دریافت و دسترسی به خصوصیات داده سفارش (در آرایه ای از مقادیر):

// Get an instance of the WC_Order object
$order = wc_get_order( $order_id );

$order_data = $order->get_data(); // The Order data

$order_id = $order_data['id'];
$order_parent_id = $order_data['parent_id'];
$order_status = $order_data['status'];
$order_currency = $order_data['currency'];
$order_version = $order_data['version'];
$order_payment_method = $order_data['payment_method'];
$order_payment_method_title = $order_data['payment_method_title'];
$order_payment_method = $order_data['payment_method'];
$order_payment_method = $order_data['payment_method'];

## Creation and modified WC_DateTime Object date string ##

// Using a formated date ( with php date() function as method)
$order_date_created = $order_data['date_created']->date('Y-m-d H:i:s');
$order_date_modified = $order_data['date_modified']->date('Y-m-d H:i:s');

// Using a timestamp ( with php getTimestamp() function as method)
$order_timestamp_created = $order_data['date_created']->getTimestamp();
$order_timestamp_modified = $order_data['date_modified']->getTimestamp();

$order_discount_total = $order_data['discount_total'];
$order_discount_tax = $order_data['discount_tax'];
$order_shipping_total = $order_data['shipping_total'];
$order_shipping_tax = $order_data['shipping_tax'];
$order_total = $order_data['total'];
$order_total_tax = $order_data['total_tax'];
$order_customer_id = $order_data['customer_id']; // ... and so on

## BILLING INFORMATION:

$order_billing_first_name = $order_data['billing']['first_name'];
$order_billing_last_name = $order_data['billing']['last_name'];
$order_billing_company = $order_data['billing']['company'];
$order_billing_address_1 = $order_data['billing']['address_1'];
$order_billing_address_2 = $order_data['billing']['address_2'];
$order_billing_city = $order_data['billing']['city'];
$order_billing_state = $order_data['billing']['state'];
$order_billing_postcode = $order_data['billing']['postcode'];
$order_billing_country = $order_data['billing']['country'];
$order_billing_email = $order_data['billing']['email'];
$order_billing_phone = $order_data['billing']['phone'];

## SHIPPING INFORMATION:

$order_shipping_first_name = $order_data['shipping']['first_name'];
$order_shipping_last_name = $order_data['shipping']['last_name'];
$order_shipping_company = $order_data['shipping']['company'];
$order_shipping_address_1 = $order_data['shipping']['address_1'];
$order_shipping_address_2 = $order_data['shipping']['address_2'];
$order_shipping_city = $order_data['shipping']['city'];
$order_shipping_state = $order_data['shipping']['state'];
$order_shipping_postcode = $order_data['shipping']['postcode'];
$order_shipping_country = $order_data['shipping']['country'];

اقلام سفارش را دریافت کنید و با روش های WC_Order_Item_Product و WC_Order_Item به داده ها دسترسی پیدا کنید:

/ Get an instance of the WC_Order object
$order = wc_get_order($order_id);

// Iterating through each WC_Order_Item_Product objects
foreach ($order->get_items() as $item_key => $item ):

  ## Using WC_Order_Item methods ##

  // Item ID is directly accessible from the $item_key in the foreach loop or
  $item_id = $item->get_id();

  ## Using WC_Order_Item_Product methods ##

  $product   = $item->get_product(); // Get the WC_Product object

  $product_id  = $item->get_product_id(); // the Product id
  $variation_id = $item->get_variation_id(); // the Variation id

  $item_type  = $item->get_type(); // Type of the order item ("line_item")

  $item_name  = $item->get_name(); // Name of the product
  $quantity   = $item->get_quantity(); 
  $tax_class  = $item->get_tax_class();
  $line_subtotal   = $item->get_subtotal(); // Line subtotal (non discounted)
  $line_subtotal_tax = $item->get_subtotal_tax(); // Line subtotal tax (non discounted)
  $line_total    = $item->get_total(); // Line total (discounted)
  $line_total_tax  = $item->get_total_tax(); // Line total tax (discounted)

  ## Access Order Items data properties (in an array of values) ##
  $item_data  = $item->get_data();

  $product_name = $item_data['name'];
  $product_id  = $item_data['product_id'];
  $variation_id = $item_data['variation_id'];
  $quantity   = $item_data['quantity'];
  $tax_class  = $item_data['tax_class'];
  $line_subtotal   = $item_data['subtotal'];
  $line_subtotal_tax = $item_data['subtotal_tax'];
  $line_total    = $item_data['total'];
  $line_total_tax  = $item_data['total_tax'];

  // Get data from The WC_product object using methods (examples)
  $product    = $item->get_product(); // Get the WC_Product object

  $product_type  = $product->get_type();
  $product_sku  = $product->get_sku();
  $product_price = $product->get_price();
  $stock_quantity = $product->get_stock_quantity();

endforeach;

روش دوم

در اینجا یک تابع سفارشی است که ما ساخته ایم تا همه چیز را برای دریافت اطلاعات مشخص کنیم.

قطعه کد زیر مربوط به دریافت اطلاعات یک شناسه سفارش با تمام خروجی های RAW مختلفی که می توانید دریافت کنید را نمایش می دهد:

function get_order_details($order_id){

  // 1) Get the Order object
  $order = wc_get_order( $order_id );

  // OUTPUT
  echo '<h3>RAW OUTPUT OF THE ORDER OBJECT: </h3>';
  print_r($order);
  echo '<br><br>';
  echo '<h3>THE ORDER OBJECT (Using the object syntax notation):</h3>';
  echo '$order->order_type: ' . $order->order_type . '<br>';
  echo '$order->id: ' . $order->id . '<br>';
  echo '<h4>THE POST OBJECT:</h4>';
  echo '$order->post->ID: ' . $order->post->ID . '<br>';
  echo '$order->post->post_author: ' . $order->post->post_author . '<br>';
  echo '$order->post->post_date: ' . $order->post->post_date . '<br>';
  echo '$order->post->post_date_gmt: ' . $order->post->post_date_gmt . '<br>';
  echo '$order->post->post_content: ' . $order->post->post_content . '<br>';
  echo '$order->post->post_title: ' . $order->post->post_title . '<br>';
  echo '$order->post->post_excerpt: ' . $order->post->post_excerpt . '<br>';
  echo '$order->post->post_status: ' . $order->post->post_status . '<br>';
  echo '$order->post->comment_status: ' . $order->post->comment_status . '<br>';
  echo '$order->post->ping_status: ' . $order->post->ping_status . '<br>';
  echo '$order->post->post_password: ' . $order->post->post_password . '<br>';
  echo '$order->post->post_name: ' . $order->post->post_name . '<br>';
  echo '$order->post->to_ping: ' . $order->post->to_ping . '<br>';
  echo '$order->post->pinged: ' . $order->post->pinged . '<br>';
  echo '$order->post->post_modified: ' . $order->post->post_modified . '<br>';
  echo '$order->post->post_modified_gtm: ' . $order->post->post_modified_gtm . '<br>';
  echo '$order->post->post_content_filtered: ' . $order->post->post_content_filtered . '<br>';
  echo '$order->post->post_parent: ' . $order->post->post_parent . '<br>';
  echo '$order->post->guid: ' . $order->post->guid . '<br>';
  echo '$order->post->menu_order: ' . $order->post->menu_order . '<br>';
  echo '$order->post->post_type: ' . $order->post->post_type . '<br>';
  echo '$order->post->post_mime_type: ' . $order->post->post_mime_type . '<br>';
  echo '$order->post->comment_count: ' . $order->post->comment_count . '<br>';
  echo '$order->post->filter: ' . $order->post->filter . '<br>';
  echo '<h4>THE ORDER OBJECT (again):</h4>';
  echo '$order->order_date: ' . $order->order_date . '<br>';
  echo '$order->modified_date: ' . $order->modified_date . '<br>';
  echo '$order->customer_message: ' . $order->customer_message . '<br>';
  echo '$order->customer_note: ' . $order->customer_note . '<br>';
  echo '$order->post_status: ' . $order->post_status . '<br>';
  echo '$order->prices_include_tax: ' . $order->prices_include_tax . '<br>';
  echo '$order->tax_display_cart: ' . $order->tax_display_cart . '<br>';
  echo '$order->display_totals_ex_tax: ' . $order->display_totals_ex_tax . '<br>';
  echo '$order->display_cart_ex_tax: ' . $order->display_cart_ex_tax . '<br>';
  echo '$order->formatted_billing_address->protected: ' . $order->formatted_billing_address->protected . '<br>';
  echo '$order->formatted_shipping_address->protected: ' . $order->formatted_shipping_address->protected . '<br><br>';
  echo '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br><br>';

  // 2) Get the Order meta data
  $order_meta = get_post_meta($order_id);

  echo '<h3>RAW OUTPUT OF THE ORDER META DATA (ARRAY): </h3>';
  print_r($order_meta);
  echo '<br><br>';
  echo '<h3>THE ORDER META DATA (Using the array syntax notation):</h3>';
  echo '$order_meta[_order_key][0]: ' . $order_meta[_order_key][0] . '<br>';
  echo '$order_meta[_order_currency][0]: ' . $order_meta[_order_currency][0] . '<br>';
  echo '$order_meta[_prices_include_tax][0]: ' . $order_meta[_prices_include_tax][0] . '<br>';
  echo '$order_meta[_customer_user][0]: ' . $order_meta[_customer_user][0] . '<br>';
  echo '$order_meta[_billing_first_name][0]: ' . $order_meta[_billing_first_name][0] . '<br><br>';
  echo 'And so on ……… <br><br>';
  echo '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br><br>';

  // 3) Get the order items
  $items = $order->get_items();

  echo '<h3>RAW OUTPUT OF THE ORDER ITEMS DATA (ARRAY): </h3>';

  foreach ( $items as $item_id => $item_data ) {

    echo '<h4>RAW OUTPUT OF THE ORDER ITEM NUMBER: '. $item_id .'): </h4>';
    print_r($item_data);
    echo '<br><br>';
    echo 'Item ID: ' . $item_id. '<br>';
    echo '$item_data["product_id"] <i>(product ID)</i>: ' . $item_data['product_id'] . '<br>';
    echo '$item_data["name"] <i>(product Name)</i>: ' . $item_data['name'] . '<br>';

    // Using get_item_meta() method
    echo 'Item quantity <i>(product quantity)</i>: ' . $order->get_item_meta($item_id, '_qty', true) . '<br><br>';
    echo 'Item line total <i>(product quantity)</i>: ' . $order->get_item_meta($item_id, '_line_total', true) . '<br><br>';
    echo 'And so on ……… <br><br>';
    echo '- - - - - - - - - - - - - <br><br>';
  }
  echo '- - - - - - E N D - - - - - <br><br>';
}

یادآوری : این کد در فایل function.php تم (یا تم) فرزند قالب شما قرار می گیرد.

روش سوم

اگر کدهای بالای برایتان جوابگو نبود از قطعه کد زیر استفاده کنید :

// Get an instance of the WC_Order object
      $order = wc_get_order($order_id);
      $order_data = array(
          'order_id' => $order->get_id(),
          'order_number' => $order->get_order_number(),
          'order_date' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime(get_post($order->get_id())->post_date)),
          'status' => $order->get_status(),
          'shipping_total' => $order->get_total_shipping(),
          'shipping_tax_total' => wc_format_decimal($order->get_shipping_tax(), 2),
          'fee_total' => wc_format_decimal($fee_total, 2),
          'fee_tax_total' => wc_format_decimal($fee_tax_total, 2),
          'tax_total' => wc_format_decimal($order->get_total_tax(), 2),
          'cart_discount' => (defined('WC_VERSION') && (WC_VERSION >= 2.3)) ? wc_format_decimal($order->get_total_discount(), 2) : wc_format_decimal($order->get_cart_discount(), 2),
          'order_discount' => (defined('WC_VERSION') && (WC_VERSION >= 2.3)) ? wc_format_decimal($order->get_total_discount(), 2) : wc_format_decimal($order->get_order_discount(), 2),
          'discount_total' => wc_format_decimal($order->get_total_discount(), 2),
          'order_total' => wc_format_decimal($order->get_total(), 2),
          'order_currency' => $order->get_currency(),
          'payment_method' => $order->get_payment_method(),
          'shipping_method' => $order->get_shipping_method(),
          'customer_id' => $order->get_user_id(),
          'customer_user' => $order->get_user_id(),
          'customer_email' => ($a = get_userdata($order->get_user_id() )) ? $a->user_email : '',
          'billing_first_name' => $order->get_billing_first_name(),
          'billing_last_name' => $order->get_billing_last_name(),
          'billing_company' => $order->get_billing_company(),
          'billing_email' => $order->get_billing_email(),
          'billing_phone' => $order->get_billing_phone(),
          'billing_address_1' => $order->get_billing_address_1(),
          'billing_address_2' => $order->get_billing_address_2(),
          'billing_postcode' => $order->get_billing_postcode(),
          'billing_city' => $order->get_billing_city(),
          'billing_state' => $order->get_billing_state(),
          'billing_country' => $order->get_billing_country(),
          'shipping_first_name' => $order->get_shipping_first_name(),
          'shipping_last_name' => $order->get_shipping_last_name(),
          'shipping_company' => $order->get_shipping_company(),
          'shipping_address_1' => $order->get_shipping_address_1(),
          'shipping_address_2' => $order->get_shipping_address_2(),
          'shipping_postcode' => $order->get_shipping_postcode(),
          'shipping_city' => $order->get_shipping_city(),
          'shipping_state' => $order->get_shipping_state(),
          'shipping_country' => $order->get_shipping_country(),
          'customer_note' => $order->get_customer_note(),
          'download_permissions' => $order->is_download_permitted() ? $order->is_download_permitted() : 0,
      );

همچنین اطلاعات بیشتر سفارش با :

$line_items_shipping = $order->get_items('shipping');
      foreach ($line_items_shipping as $item_id => $item) {
        if (is_object($item)) {
          if ($meta_data = $item->get_formatted_meta_data('')) :
            foreach ($meta_data as $meta_id => $meta) :
              if (in_array($meta->key, $line_items_shipping)) {
                continue;
              }
              // html entity decode is not working preoperly
              $shipping_items[] = implode('|', array('item:' . wp_kses_post($meta->display_key), 'value:' . str_replace('&times;', 'X', strip_tags($meta->display_value))));
            endforeach;
          endif;
        }
      }

      //get fee and total
      $fee_total = 0;
      $fee_tax_total = 0;

      foreach ($order->get_fees() as $fee_id => $fee) {

        $fee_items[] = implode('|', array(
            'name:' . html_entity_decode($fee['name'], ENT_NOQUOTES, 'UTF-8'),
            'total:' . wc_format_decimal($fee['line_total'], 2),
            'tax:' . wc_format_decimal($fee['line_tax'], 2),
        ));

        $fee_total += $fee['line_total'];
        $fee_tax_total += $fee['line_tax'];
      }

      // get tax items
      foreach ($order->get_tax_totals() as $tax_code => $tax) {      
        $tax_items[] = implode('|', array(
          'rate_id:'.$tax->id,
          'code:' . $tax_code,
          'total:' . wc_format_decimal($tax->amount, 2),
          'label:'.$tax->label,        
          'tax_rate_compound:'.$tax->is_compound,
        ));
      }

      // add coupons
      foreach ($order->get_items('coupon') as $_ => $coupon_item) {

        $coupon = new WC_Coupon($coupon_item['name']);

        $coupon_post = get_post((WC()->version < '2.7.0') ? $coupon->id : $coupon->get_id());
        $discount_amount = !empty($coupon_item['discount_amount']) ? $coupon_item['discount_amount'] : 0;
        $coupon_items[] = implode('|', array(
            'code:' . $coupon_item['name'],
            'description:' . ( is_object($coupon_post) ? $coupon_post->post_excerpt : '' ),
            'amount:' . wc_format_decimal($discount_amount, 2),
        ));
      }

      foreach ($order->get_refunds() as $refunded_items){
        $refund_items[] = implode('|', array(
          'amount:' . $refunded_items->get_amount(),
      'reason:' . $refunded_items->get_reason(),
          'date:'. date('Y-m-d H-i-s',strtotime((WC()->version < '2.7.0') ? $refunded_items->date_created : $refunded_items->get_date_created())),
        ));
      }

روش چهارم

شما می توانید تمام جزئیات را بر اساس شی سفارش دریافت کنید.

// Get $order object from order ID
   
  $order = wc_get_order( $order_id );
   
  // Now you have access to (see above)...
   
  if ( $order ) {
   // Get Order ID and Key
  $order->get_id();
  $order->get_order_key();
  
  // Get Order Totals $0.00
  $order->get_formatted_order_total();
  $order->get_cart_tax();
  $order->get_currency();
  $order->get_discount_tax();
  $order->get_discount_to_display();
  $order->get_discount_total();
  $order->get_fees();
  $order->get_formatted_line_subtotal();
  $order->get_shipping_tax();
  $order->get_shipping_total();
  $order->get_subtotal();
  $order->get_subtotal_to_display();
  $order->get_tax_location();
  $order->get_tax_totals();
  $order->get_taxes();
  $order->get_total();
  $order->get_total_discount();
  $order->get_total_tax();
  $order->get_total_refunded();
  $order->get_total_tax_refunded();
  $order->get_total_shipping_refunded();
  $order->get_item_count_refunded();
  $order->get_total_qty_refunded();
  $order->get_qty_refunded_for_item();
  $order->get_total_refunded_for_item();
  $order->get_tax_refunded_for_item();
  $order->get_total_tax_refunded_by_rate_id();
  $order->get_remaining_refund_amount();
  }

 

کدهای ووکامرس بیشتر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *