کد افزودن شماره موبایل در پروفایل ووکامرس

کد با ما - کد ووکامرس
کد با ما – کد ووکامرس

قطعه کد زیر را در فایل functions.php تم فعال خود اضافه کنید :

// Add field in Account Details
function wc_add_field_edit_account_form() {
  woocommerce_form_field(
    'user_phone_number',
    array(
      'type'    => 'tel',
      'required'  => true, // for false do not need this `woocommerce_save_account_details_required_fields` callback
      'label'    => __( 'Phone Number', 'yourtextdomain' ),
    ),
    get_user_meta( get_current_user_id(), 'user_phone_number', true ) 
  );
}
add_action( 'woocommerce_edit_account_form', 'wc_add_field_edit_account_form' );

// Save field data
function wc_save_account_details( $user_id ) {
  update_user_meta( $user_id, 'user_phone_number', wc_clean( $_POST[ 'user_phone_number' ] ) );
}
add_action( 'woocommerce_save_account_details', 'wc_save_account_details' );

// Add field required
function wc_add_account_details_required_fields( $required_fields ){
  $required_fields[ 'user_phone_number' ] = __( 'Phone Number', 'yourtextdomain' );
  return $required_fields;
}
add_filter( 'woocommerce_save_account_details_required_fields', 'wc_add_account_details_required_fields' );

کدهای ووکامرس بیشتر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *