پیدا کردن کاراکتر با بیشترین تکرار در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

فرض کنید یکسری کاراکتر در یک رشته مثل زیر داریم :

“abbbbccd”

حرف b بیشترین تکرار را دارد.حال چگونه می توانیم همین کاراکتری که بیشترین تکرار را دارد پیدا کنیم ؟

روش اول

می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

input.GroupBy(x => x).OrderByDescending(x => x.Count()).First().Key

اگر برای کار بر روی نسخه های قدیمی (2.0) .Net به این قطعه کد نیاز دارید از LinqBridge استفاده کنید.

روش دوم

Dictionary<char, int> dict = new Dictionary<char, int>();
int max = 0;
foreach (char c in "abbbbccccd")
{
  int i;
  dict.TryGetValue(c, out i);
  i++;
  if (i > max)
  {
    max = i;
  }
  dict[c] = i;
}

foreach (KeyValuePair<char, int> chars in dict)
{
  if (chars.Value == max)
  {
    Console.WriteLine("{0}: {1}", chars.Key, chars.Value);
  }
}

این قطعه کد برای نسخه LINQ.کاراکترهای زوج را استخراج می کند (aaaabbbb == a, b).و همچنین اگر str == String.Empty باشد کار نمی کند.

var str = "abbbbccccd";

var res = str.GroupBy(p => p).Select(p => new { Count = p.Count(), Char = p.Key }).GroupBy(p => p.Count, p => p.Char).OrderByDescending(p => p.Key).First();

foreach (var r in res) {
  Console.WriteLine("{0}: {1}", res.Key, r);
}

روش سوم

این قطعه کد نیاز به تست کردن دارد

string testString = "abbbbccd";
var charGroups = (from c in testString
          group c by c into g
          select new
          {
            c = g.Key,
            count = g.Count(),
          }).OrderByDescending(c => c.count);
foreach (var group in charGroups)
{
  Console.WriteLine(group.c + ": " + group.count);
}

روش چهارم

public static IEnumerable<T> Mode<T>(this IEnumerable<T> input)
{
  var dict = input.ToLookup(x => x);
  if (dict.Count == 0)
    return Enumerable.Empty<T>();
  var maxCount = dict.Max(x => x.Count());
  return dict.Where(x => x.Count() == maxCount).Select(x => x.Key);
}

var modes = "".Mode().ToArray(); //returns { }
var modes = "abc".Mode().ToArray(); //returns { a, b, c }
var modes = "aabc".Mode().ToArray(); //returns { a }
var modes = "aabbc".Mode().ToArray(); //returns { a, b }

روش پنجم

اگر از متن های بلند استفاده می کنید این کد بهینه تر است و زمان کمتری می گیرد.ولی باز نیاز به تست کردن دارد :

public static IEnumerable<T> Mode<T>(
  this IEnumerable<T> source,
  IEqualityComparer<T> comparer = null)
{
  var counts = source.GroupBy(t => t, comparer)
    .Select(g => new { g.Key, Count = g.Count() })
    .ToList();

  if (counts.Count == 0)
  {
    return Enumerable.Empty<T>();
  }

  var maxes = new List<int>(5);
  int maxCount = 1;

  for (var i = 0; i < counts.Count; i++)
  {
    if (counts[i].Count < maxCount)
    {
      continue;
    }

    if (counts[i].Count > maxCount)
    {
      maxes.Clear();
      maxCount = counts[i].Count;
    }

    maxes.Add(i);
  }

  return maxes.Select(i => counts[i].Key);
}

روش ششم

public char MostOccurringCharInString(string charString)
{
int mostOccurrence = -1;
char mostOccurringChar = ' ';
foreach (char currentChar in charString)
{
  int foundCharOccreence = 0;
  foreach (char charToBeMatch in charString)
  {
    if (currentChar == charToBeMatch)
      foundCharOccreence++;
  }
  if (mostOccurrence < foundCharOccreence)
  {
    mostOccurrence = foundCharOccreence;
    mostOccurringChar = currentChar;
  }
 }
 return mostOccurringChar;
}

روش هفتم

private static void CalculateMaxCharCountUsingArray(string actualString)
    {
      char[] charArray = actualString.ToCharArray();

      int[] arr = new int[256];
      int maxCount = 0;
      char maxChar = ' ';
      foreach (var r in charArray)
      {
        arr[r] = arr[r] + 1;
        if (maxCount < arr[r])
        {
          maxCount = arr[r];
          maxChar = r;
        }
      }
      Console.WriteLine("This character " + maxChar + " that appeared maximum times : " + maxCount);

      IEnumerable<char> distinctCharArray = charArray.Distinct();

      foreach(var r in distinctCharArray)
      {
        Console.WriteLine("This character " + r + " that appeared times " + arr[r] + " in a string");

      }
    }

روش هشتم

استفاده از کلاس شمارشگر کاراکتر

class CharCount
{
  public void CountCharacter()
  {
    int n;
    Console.WriteLine("enter the no. of elements: ");
    n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    char[] chararr = new char[n];
    Console.WriteLine("enter the elements in array: ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      chararr[i] = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
    }
    Dictionary<char, int> count = chararr.GroupBy(x => x).ToDictionary(g => g.Key, g => g.Count());

    foreach(KeyValuePair<char, int> key in count)
    {
      Console.WriteLine("Occurrence of {0}: {1}",key.Key,key.Value);
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

 

 

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *